Menu

Obj.Jana 3:14-21

Zbór w Laodycei

 

Nazwa Laodycea oznacza albo lud rządzący, albo sąd/sprawiedliwość ludu. Nazwano ku pamięci żony Antiochiusa - Laodyce. Było to miasto handlu, kultury, nauki. Trzęsienie ziemi doprowadziło do upadku miasta. Na terenie starożytnego miasta do dzisiaj nie prowadzono wykopalisk, a wystające resztki ruin pochodzą właśnie z początku naszej ery. W IVw. naszej ery historia ukazuje nam, że wspólnota chrześcijan w Laodycei upamiętała się i należała do jednych z najbardziej żywych w tych okolicach. Tam też odbywał się jeden z pierwszych soborów wczesnego kościoła, gdzie w r.361 został sformułowany pierwszy kanon Pisma Św.

 

3:14 Obraz Jezusa. Pan Jezus mówi o sobie jako o Amen, wiernym i prawdziwym świadku, początku stworzenia Boga. Jako Amen jest ucieleśnieniem wierności i prawdy oraz Tym, który gwarantuje i wypełnia obietnice Boże. On jest także inicjatorem stworzenia Boga, zarówno materialnego, jak i duchowego. Wyrażenie „Początek stworzenia Boga” nie oznacza, że ​​był On pierwszą Osobą, która została stworzona; On nigdy nie został stworzony. To raczej oznacza, że ​​rozpoczął On całe stworzenie. Nie mówi, że miał początek, ale że jest Początkiem. On jest źródłem stworzenia Boga. On jest najważniejszy nad całym stworzeniem.

 

3:15-17  Jaki jest duchowy stan wierzących w Laodycei? Kościół w Laodycei w swoich czynach/postawie nie był ani zimny, ani gorący. To było obrzydliwie letnia postawa. Pan wolałby, żeby był wyrazisty w swej postawie, albo całkowicie obojętny albo gorliwy. Ale nie - dla wierzących w Laodycei było wystarczające aby być letnim, aby oszukać ludzi, aby myśleli, że jest to kościół Boży, a jednocześnie tak obrzydliwie letni w sprawach boskich, że mdli Najwyższego. Otoczenie miasta miało swoje uzasadnienie w stwierdzeniu Jezusa - zimny, letni, gorący. Z jednej strony zimne źródła wody z gór, z drugiej gorące źródła na południu doliny, gdzie znajdowało się miasto. Ale w momencie kiedy zimne dotarły do miasta lub te gorące, stawały się po prostu letnie - ani zimne, ani gorące. Mieszkańcy Laodycei dokładnie wiedzieli co to porównanie oznacza. Właściwe zrozumienie określenia „gorący” znajdziemy w innych obrazach/tekstach NT, np. Dz.Ap.18:25; Rz.12:11 występuje tutaj to samo słowo, co w naszym tekście. Od tego pochodzi nazwa: „Zeloci - od słowa zelotai/zestos/zeon”. Jednakże ich „letniość” nie była tym samym co obojętność świata. Oni po prostu byli nie zaangażowani w Boże sprawy - żyli swoim życiem. Na czym polegała jeszcze „letniość” tej wspólnoty? Na samowystarczalności. Osiągnęli pewien poziom życia, w którym nie potrzebowali już Boga w wymiarze duchowym - wzbogacili się, ale nie w to w co powinni się wzbogacić. Umiejętność poznania, myślenia, duchowa samowystarczalność. To bardzo niebezpieczny stan. Kolejnym przejawem letniości było samozadowolenie -niczego nie potrzebuję. Ponadto kościół cechował pycha, ignorancja.

Jak ocenia Jezus taki stan? Jesteś nędzny, biedny, godny litości, pożałowania - żałosny, ślepy(krótkowzroczni), goły. 

 

3:18 Jaka jest odpowiedź Jezusa na takich duchowy stan? Jezus przychodzi z Radą, aby kupowali od Niego złoto oczyszczone w ogniu. Może to oznaczać boską sprawiedliwość, która jest kupowana bez pieniędzy i ceny (Iz. 55: 1), ale otrzymywana jako dar przez wiarę w Pana Jezusa. Lub może oznaczać prawdziwą wiarę, która po próbie w ogniu przynosi uwielbienie, cześć i chwałę objawieniu Jezusa Chrystusa (1 Piotra 1: 7).

Ludziom doradzono także, aby kupowali białe ubrania, czyli praktyczną prawość w życiu codziennym. I powinni namaścić oczy balsamem do oczu, to znaczy osiągnąć prawdziwy duchowy wzrok poprzez oświecenie Ducha Świętego. Ta rada była szczególnie odpowiednia, ponieważ Laodycea była znana jako ośrodek bankowości, tekstyliów i leków, zwłaszcza balsamów do oczu.

 

3:19 Uzasadnienie tej nagany/porady. To miłość Pana do kościoła świadczy o tym, że Go gani i karci. Miłość idzie w parze z karceniem - bo kogo Pan miłuje tego karci. Gdyby nie dbał o to, nie zawracałby sobie głowy. Z trwałą czułością wzywa ten nominalny kościół do gorliwości i nawrócenia. Ale też poprawiam i wychowuję. Obudź w sobie zapał, opamiętaj się!!!

 

3:20 W wersach końcowych mamy to, co nazywa się „miejscem i postawą Chrystusa pod koniec wieku kościoła”. To tragiczne sytuacja, w której Jezus znajduje się poza kościołem, grzecznie puka i wyraża pragnienie, aby mieć społeczność z tymi, którzy gotowi są opamiętać się i na Nową uczcić Go swoim Panem, poddać Jemu swoje życie w całości i z gorliwością.

 

3:21 Nagroda za wierność. Z letniego, można stać się zwycięzcą. Jesteśmy wezwani do walki, do boju, do zwycięstwa. Nagrodą jest „współpanowanie” z Jezusem. Widzimy tutaj dwa trony - jeden, na którym będziemy mogli zasiąść określający pozycję w Chrystusie i ten, na którym siedzi Jezus - miejsce Bożej obecności. Tron Jezusa i Tron Ojca

 

 

 

Objawienie Jana

List do Zboru w Filadelfii

 

Obj.Jana 3:7-13

 

Miasto w Lidii, (dzisiaj w Turcji-Ałasehir) dwadzieścia osiem mil na południowy wschód od Sardes, zbudowane przez Eumenesa II z Pregamonu, który nadał nazwę tego miasta ze wzg. na braterską miłość do brata Attalusa II Philadelphusa, króla Pergamonu, który zmarł a.d. 138. Prawie zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi za panowania Tyberiusza [Tacitus, Roczniki, 2.47]. Połączenie tego Kościoła z wpływami tamtejszych Żydów powoduje, że jego słowo do niego skierowane ma barwę starotestamentową w zastosowanych obrazach. Ten zbór i zbór w Smyrnie jako nieliczne z pośród 7 zborów otrzymuje tylko pochwałę, nie ma w tym liście nagany, napomnienia. 

 

w.7 - obraz Chrystusa/opis: Jezus - święty (hagios)…co to znaczy?Prawdziwy…co to znaczy? Iz.6:3; Obj.4:8; 6:10; 16:5 Jn.14:6. Jezus jest źródłem Prawdy, Jego Słowo jest Prawdą, On sam jest Prawdą. Ukazanie istoty Syna Bożego - jego tożsamości z Bogiem Ojcem.  Jego Imię ukazuje Jego Naturę - boską naturę. Ma Klucz Dawida - Iz.22:22, Obj.1:18 ukazanie kolejnego boskiego atrybutu - Jego Władzę, Jego Wszechmoc. To On ma klucz do życia i śmierci, to On ma klucz aby otwierać i zamykać. On otwiera więzy kajdanów, drzwi więzień, serca ludzi, drzwi ewangelii, groby, bramę do życia wiecznego. On otwiera drzwi możliwości i je zamyka. On Wejście i Wyjściem, Drzwiami i Bramą. To On otworzył drzwi dla Ewangelii w Filadelfii - I on ma moc je utrzymać otwarte albo zamknąć. 

w.8 - To Chrystus sprawia, że drzwi…CZYM SĄ drzwi/Jakie drzwi? Możliwości, zwiastowanie ewangelii,…? są otwarte. Paweł modlił aby miał otwarte drzwi do zwiastowania Ewangelii. To Chrystus sprawia, On otwiera. I NIKT nie ma zdolności, możliwości ich zamknąć. Przykład rozwijającego się chrześcijaństwa w prześladowanych krajach. Chiny, Korea Pln. Zbór w Filadelfii nie był silnym, mocnym cokolwiek by znaczyło to słowo…zborem. Ich siła leżała w Chrystusie. 

W czym jeszcze leżała siła tej wspólnoty? Zachowywaniu/trwaniu w Słowie, wierności Chrystusowi w obliczu prześladowań. Podobnie jak Paweł: moja siła jest w mojej słabości, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny - wszystko mogę w tym który mnie wzmacnia - w Chrystusie. 

w.9 - Żydzi, którzy przyjdą i upadną u twoich stóp. Obrazowe wskazanie na nawrócenie resztki Żydów, którzy w pokorze przyjmą Chrześcijaństwo - Wspólnotę Kościoła, jako miejsce/rzeczywistość przebywania Chrystusa. Wyznają Go jako Mesjasza, poznając Jego miłość przez miłość Chrystusa do Kościoła. Słowa o wielkim znaczeniu proroczym wobec społeczności żydowskiej. 

w.10 - Wytrwałość i trwanie w Słowie/Ewangelii jest wynagrodzone zachowaniem przed Wielkim Uciskiem. Wskazanie, prorocze, wg. niektórych komentatorów, że Kościół będzie zachowany/ochroniony przed Wielkim Uciskiem (zabrany). Pojęcie „mieszkańcy ziemi” w całym kontekście NT, a szczególnie ks.Objawienia odnosi się do niewierzących ludzi/mieszkańców ziemi. 

w.11 - Żyj świadomością powrotu Chrystusa. Żyj aktywnie: strzeż, pilnuj -, żeby nikt nie zabrał Ci nagrody. Jak można stracić nagrodę? Przez poddanie się pokusom, kiedy nie trwamy w Słowie, nie pilnujemy - czytania, modlitwy, wspólnoty. To jest kluczem prowadzącym do nagrody.

w. 12 - podniesienie rangi wierzących - z kamieni, którym budujemy się na Świątynie Boża, na Filary. W niebie nie będzie świątyni, gdyż do wierzący będą ją tworzyć. Filar - obrazowe wskazanie na honor, zaszczyt, znaczenie. Wypisze na nim imię mojego Boga i nazwę Jego miasta. Wskazanie na przynależność i miejsce przebywania. Przynależność do Boga i przebywanie w Nowym Jeruzalem - nowa rzeczywistość/obywatelstwo - nowe niebo i nowa ziemia. Wypisze też MOJE NOWE IMIĘ. Ta sama obietnica, która została dana wierzącym w Pergamonie. Wypisane imię Jezusa na kimś jest obrazem pełnego wykupienie i własności. 

w.13  - zakończenie podobne jak w poprzednich listach - Duch przekazuje tą treść do Kościołów - wówczas i dzisiaj, tam i tutaj. List ma charakter ponadczasowy. 

 

 

Objawienie Jana

List do Zboru w Sardes (Sardis)

Obj.Jan.3:1-6

 

Sardes/Sardis - starożytna stolica Lidii, królestwa bogatego Krezusa, nad rzeką Pactolus. List do tego Kościoła jest pełen nagany. Wydaje się, że ta nagana poszła na marne, gdyż Melito, biskup Sardes w II.wne, który był znany z pobożności, pod wpływem tego listu doprowadził do zmiany postawy i przebudzenia wczesnochrześcijańskiej wspólnoty w Sardes. 

 

w.1 - Jezus opisany tym liście, jest tym, który ma Siedem Duchu Bożych - czyli Posiada Pełnię - liczba 7 oznaczała w tym kontekście nie koniecznie ilość, ale JAKOŚĆ- czyli Pełnię, doskonałość.(Obj.Jn1:4) (Zach.3:9; 4:10).  Siedem Gwiazd - to liderzy/aniołowie siedmiu Zborów - patrz Obj.Jn.1:20.  Opisane atrybuty PEŁNI, WIEDZY, DUCHA wskazują na zdolność do poznania - wnikliwego i głębokiego. Znam twoje czyny. Wspólnota chrześcijańska w Sardes miała reputację - Imię - bardzo żywej, energicznej wspólnoty, ale Ten, który bada serca, który patrzy nie na to na co patrzy człowiek, widzi tę wspólnotę, jako duchowo martwą. TO mocna obserwacja i nagana. Chyb nikt z nas nie chciałby w ten sposób być opisanym. 

w.2 - do czego wzywa Jezus wierzących w Sardes - to Przebudzenia, do obudzenia się z duchowego snu/śmierci.  Jeszcze się tli jakieś duchowe życie - wzmocnić, odnów, postaw na nogi to co jeszcze pozostało. Po czym można poznać duchowy sen/marazm/śmierć lub bliskość śmierci - bo CZYNACH, a raczej po ich braku. Doskonałe - kompletne, spójne. Twoje życie nie jest spójne. W oczach Bożych. To nie ważne co my myślimy i jak my oceniamy siebie na wzajem - to kwestia oceny i tego jak Bóg nas widzi i nasze czyny. 

w.3 droga do nawrócenia, jest drogą refleksji - przypomnienia jak b było na początku, z jaką radością, entuzjazmem przyjęliśmy Ewangelię, Jakie było nasze serce. Przypominanie, wspominanie tego ma potencjał rozbudzeniu,  obudzenia w nas na nową żywiej wiary, która jest wiarą z słuchania - co usłyszałeś. Wiarę trzeba co? Pilnować, strzec, pielęgnować - JAK??? Bóg Ojciec jest Bogiem kolejnej szansy i na wszelkie sposoby motywuje i zachęca, prowadzi do upamiętania i pokuty. 

Przyjdę do Ciebie z zaskoczenia - lub Moje przyjście będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Więc…PRZYGOTUJ SIĘ bądź gotowy, obudź się!!! Słowa o nagłym/niespodziewanym/zaskakującym przyjściu Jezusa były powtarzane przez Jana, Pawła i Piotra w ich listach. 

w.4  pośród letnich/śpiących chrześcijan, są jednak tacy, którzy żyją w czystości - piorą swoje szaty, żyją w bliskiej relacji z Jezusem. Niestety to jest tylko KILKA osób. Dlaczego wtedy i dzisiaj tak trudno zachować siebie czystym i wiernym Chrystusowi? Biel - oznaka świętości, cecha nieba - biały kamyk, tłum, którego nie mógł zliczyć z każdego narodu, języka ….stali w białych szatach. Biel, jako oznacza oczyszczenia z grzechów mocą Krwi Baranka. Błogosławieni Ci, którzy piorą swoje szaty. Obj.Jn7:14 - chodzi z Jezusem - żyć z Jezusem. 

w.5 - zwycięzca otrzyma nagrodę - białe szaty/nowe szaty - ślubne szaty. Zapewnienie o Zbawieniu. Księga Życia - pojawia się zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Księga, w której imiona Zbawionych zostały wpisane przed założeniem świata. Obj.Jn.17:8, Przyznam się do niego - Mt.10:32; Łk.12:8 Przyznanie się jest odzwierciedleniem uprzedniego WYZNANIA Jezusa jako swojego Pana. Tak, Ojcze - ten należy do mnie! 

W.6 - zakończenie podobne jak w poprzednich listach - Duch przekazuje tą treść do Kościołów - wówczas i dzisiaj, tam i tutaj. List ma charakter ponadczasowy. 

 

Objawienie Jana

Rozdz.2:18-29

List do Zboru w Tiatyrze

 

Tiatyra - w prowincji Lidya, na południe od Pergamonu. Kobieta Lidia z Tiatyry (Dz.Ap.16:14), sprzedawczyni purpury tego miasta, nawrócona w Filippi, macedońskim mieście (z którym Tiatyra, jako macedońska kolonia miała wiele związków), była prawdopodobnie instrumentem pierwszego przekazania Ewangelii do jej rodzinnego miasta. Jan podąża tu za porządkiem geograficznym, ponieważ Tiatyra leżała nieco na lewo od drogi z Pergamonu do Sardes. 

 

w.18 - Kolejny opis Jezusa, jakie cechy charakterystyczne są opisane w tym obrazie?  Obj.Jn.1:14/15. Atrybuty wskazujące na jego tytuł - Syn Boży. Symboliczne obraz Oczu ja płomień ognia - odnajdują swoje zadanie w w.23. Obraz stóp podobnym do mosiądzu - odniesienie do w.27 - formy panowania/rządzenia. 

 

w.19 - Cała czwórka tych wartości jest podporządkowana „twoim dziełom”; dlatego „znam wasze uczynki, nawet miłość i wiarę (te dwie tworzą jedną parę, ponieważ‹ wiara działa przez miłość ”, Galacjan 5: 6) oraz posługę (posługa cierpiącym członkom Kościoła i wszystko w potrzebie duchowej lub doczesnej) i wytrwałości (to znaczy pokazanej przez) ciebie (zaimek ten należy do wszystkich czterech).  Tak jak miłość jest do wewnątrz, tak służba jest jej zewnętrzną manifestacją. Podobnie, wiara i wytrwałość, czyli „cierpliwa kontynuacja„ Rzymian 2: 7) w dobrych uczynkach” są powiązane. Co może wydawać się tutaj zaskakujące? Ostatnie czyny lepsze niż na początku. Najczęściej bywa odwrotnie. 

 

W.20 - niektóre manuskrypty mówią: mam przeciwko tobie „kilka rzeczy”. Tutaj NP podaje: TO. CO? W czym leży problem kościoła w Tiatyrze? Jest pobłażliwy wobec Jezabel, która jest symbolem/obrazem Jezebel - żony Achaba ze ST za czasów proroka Eliasza. Tu konkretnie chodzi o fałszywe prorokinie, która pośród wierzących naucza, czego skutkiem jest zwiedzenie ku niemoralności w formie nierządu oraz spożywania ofiar z ołtarzy różnych bóstw. Podobnie jak w Pergamonie i tutaj pojawia się ten sam problem - nierządu i spożywania ofiar z ołtarzy bóstw. Tak jak Jezebel, tak i tutaj te prorokinie odwodzą Kościół od wierności Bogu. 

 

w.21 - Jaką postawę pokazuje Chrystus? Cierpliwości, łaski ale…również dyscypliny. Dałem jej czas na opamiętanie. Co nam to mówi o Jezusie? 

 

w.22  - co się dzieje, kiedy jest BRAK upamiętania?  Czy Bóg lekceważy nieposłuszeństwo? Tutaj mamy z przejściem od dosłownego nierządu do duchowego. To obraz niewierności, tak jak w ST niewierności Izraela wobec Boga. To duchowa zdrada, duchowe cudzołóstwo. 

Ważna lekcja. Jakich narzędzi jest gotów Bóg użyć, aby doprowadzić nas do opamiętania? Jakie są stopnie Bożej dyscypliny? Bóg daje CZAS, Bóg zezwala na cierpienie, Bóg zezwala na ucisk, Bóg może zabrać z tej ziemi. Patrz na słowa ostrzeżenia Pawła w kontekście lekceważenia powagi Pamiątki Stołu Pańskiego - I Kor.11.

 

w.23 - Boża dyscyplina będzie PRZYKŁADEM dla WSZYSTKICH Kościołów. Jezus patrzy głęboko, do serca -bada pragnienia i zamiary - które owocują UCZYNKAMI.

 

w.24 - Są tacy, wobec których Jezus nie ma zarzutów, nie ma napomnienia i nie ma potrzeby dyscypliny.

 

W.25 - niektóre tłumaczenia mówią: trzymaj mocno. Wskazanie, na trzymanie się Mocno Prawdy lub Wiary lub obu. Lub jak w w.19 - miłości, wiary, wytrwałości i służby. 

 

w.26 - trwanie w Uczynkach Chrystusa jako kontrast do w.22 do uczynków naśladowców Jezebel. Do trwania w JAKICH UCZYNKACH zachęca Jezus? Jaka czeka nagroda? Władza nad narodami - współkrólowanie z Jezusem. 

 

w.27 - Ps.2:8/9 dosłownie: będzie rządził jak pasterz. 

 

w.28 - dam mu gwiazdę poranną. Jezus jest Gwiazdą Poranną - jest to więc obietnica, udziału w Jezusie - w jego charakterze, dziedzictwie, osobie. On przynosi Światło Nadziei. Ta to wszystko co jest potrzebne do w.26 - do panowania nad narodami. 

w.29 - podobne zakończenie jak w poprzednich listach

 

 

Objawienie Jana

Rozdz.2:12-17

List do Zboru w Pergamonie

 

Miasto Pergamon znane było z drugiej co do wielkości po Aleksandryjskiej biblioteki ówczesnych czasów. Tam również znajdowała się wielka świątynia Eskulapa/Węża - boga zdrowia i uzdrowień. 

 

W. 12 - Na początku każdego list Jezus jest przedstawiany lub przedstawia się na różne sposóby lub obrazy. Tutaj jest powiedziane, że to jest Ten, który ma ostry, miecz obosieczny. Odniesienie do obrazu jakim jest Słowo - Hebr. 4:12. Co wg. Tego tekstu czyni i do czego jest zdolny Miecz obosieczny? Jakie to ma odniesienie do Jezusa w tym liście? Tutaj odniesie do 1:16 - z ust wychodzi miecz obosieczny - Słowo Prawdy. 

w.13 - tutaj pojawia się obecność Świątyni/kultu Eskulapa - boga zdrowia/uzdrowień, którego symbolem był wąż. Dlatego Pergamon był siedzibą tego kultu i mieszkaniem szatana- węża. Wyznawcy kultu Eskulapa prześladowali gorliwie chrześcijan. Stąd prześladowanie. Jaka była postawa wierzących wobec tych prześladowań? Pojawia się męczennik imieniem Antypas. Niektórzy komentatorzy interpretują jego imię, jako: Ten, który się przeciwstawił. 

Jaka tu występuje pochwała? 

w.14 napomnienie: czego dotyczyło napomnienie wobec wspólnoty w Pergamonie? Baalam - w greckim - Niszczyciel ludzi. Ks.Liczb31:16. Spożywanie mięsa ofiarowanego bałwanom było poważnym problemem wśród wierzących, szczególnie wśród chrześcijan pogańskiego pochodzenia. Nikolaici, byli, chrześcijanami, którzy wprowadzali pośród wierzących szeroką wolność, jako ekstremalną reakcję na taadycjonizm lub konserwatyzm judeo-chrześcijan. Uważali, że chrześcijanom wszystko wolno - zapominając, że nie wszystko służy ku dobremu, buduje itd. Nadużywali oni bezpośrednio/wprost doktrynę Łaski. 

W.16 - do czego i kogo wzywa Jezus i jakie będą konsekwencje zaniedbania/ignorancji jego wezwania?

w.17 - podobne zakończenie jak poprzednio oraz wskaźnik, w Pergamonie mogło być więcej zborów/wspólnot lub, odniesienie, adres do współczesności lub wszystkich czytelników tego Słowa - wszystkich Kościołów od początku wieków aż do dzisiaj. Manna- obraz pokarmu, który daje Bóg, w kontraście od mięsa ofiarowanego bóstwom. Czym jest Manna? Jn.6:31-35 Gdzie jest ona teraz „ukryta”? Przed kim jest ukryta? Jn.4:32;  

Biały Kamyk. Kolor biały/ Biel jest kolorem Nieba i Kolorem czystości/odrodzenia - Białe Szaty;. Tożsamość wierzącego. Na nim wypisane nowe imię. Komentatorzy uważają, że zgodnie z Obj.3:12 -to będzie imię Jezusa, ale w nowym objawieniu, inne - które nie jest nam jeszcze znane. I to imię będzie tożsamością wierzących w niebie. Kapłani w St.Test. mieli dostęp do ukrytej i w cudowny sposób zachowanej manny. Oni również nosili Kamyk z wypisanym imieniem, który był tylko dla nich znany. To odniesie do nas - współczesnych kapłanów w Bożej Świątyni/Królestwie. 

 

 

Objawienie Jana

 

Rozdz.2:8-11 

 

List do Zboru w Smyrnie

 

Zbór w Smyrnie, który jako wspólnota chrześcijańska istnieje do dzisiaj, w przeciwieństwie do innych miast, jest jedynym Zborem, pod adresem którego nie zostało skierowane, przekazane żadne NAPOMNIENIE. 

Jednym z pierwszych liderów/biskupów/starszych tego zboru był Polikarp, który zmarł męczeńską śmiercią w 168r. A nawrócił się w roku 82, więc prawdopodobnie dokłądnie wtedy, kiedy był pisany ten list i ma bezpośrednie odniesienie zarówno do jego osoby jak i jemy współczesnych. Stwierdzenia, które tutaj padaj mówiące o ucisku, o cierpieniu i więzieniu miały rzeczywiste miejsce w tym mieście. Wg. Ojców Kościoła Polikarp był ordynowany na biskupa tego zboru przez samego Apostoła Jana. 

 

w.8 na początku tego wiersza Jan przypomina atrybuty Chrystusa. Jakie to są atrybuty, co określają i z czym były związane? Czym jest śmierć w życiu wierzącego człowieka w kontekście tych słów? 

w.9 W jaki sposób słowa tutaj określające wierzących w Smyrnie nawiązują do błogosławieństw Jezusa z Ew.Mat.5:3-4;

- o jakim bogactwie mówi tutaj Jan lub jakie bogactwo na myśli? Bogactwo czego?

 - z czyjej strony przyszły prześladowania/bluźnierstwa? Jakie znaczenie ma stwierdzenie „mówią, że są Żydami, ale nimi nie są”? Kto jest wg. NT prawdziwym żydem? Dlaczego? 

 - to jedyne miejsce, gdzie w NT użyta jest nazwa synagoga w kontekście wspólnoty chrześcijańskiej. Z biegiem czasu rosła żydowska opozycja wobec chrześcijan, a wspólnota chrześcijańska rozwijała się coraz szerzej w środowiskach pogańskich. Wówczas określenie synagoga zostało wyparte przez nazwę - ekklesia - zgromadzenie - dzisiaj kościół. Chociaż polskie słowo kościół pochodzi od nazwy „zamek” - kastel. łac. Castellum „miejsce warowne”. Jakby pogłos słów psalmu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

w.10 - diabeł - diabolos gr. oskarżyciel on jest przeciwnikiem wierzących i z jego strony przychodzą doświadczenia (oczywiście na które Bóg zezwala - tak jak w historii Hioba). 

  • poddani próbie przez dziesięć dni. Liczba dziesięć jest tutaj liczbą figuratywną, nie literalną. Przyjmuje się - min. z zapisów historycznych, że był to okres ok.10 lat. Czyli jeden dzień=jeden rok. Jednakże sam obraz próby i doświadczenia ukazuje jego terminowość/krótki okres w porównaniu z chwałą i radością, która jest wieczna. Liczba 10 jest też określenie sił przeciwnych Kościołowi, a pojawia się dalej w Obj.13:1
  • Jak długo jak daleko mamy być posłuszni i wierni Chrystusowi? Dlaczego?
  • Co jest nagrodą za wierność, wytrwałość i posłuszeństwo? 10b. Poszukaj w NT inne miejsce (np. Wg. Konkordancji), które mówią o koronie, wieńcu, nagrodzie. W jakim kontekście pojawiają się te fragmenty? Jak.1:12; 2Tym.4:8; 1Ptr.5:4  Na co Ty możesz liczyć na końcu swej pielgrzymki i dlaczego?

w.11 - kim jest zwycięzca? Co jemu nie grozi? 

  • czym jest „druga śmierć” Obj.Jana 20:6; 21:8

Na czym oparte jest Zwycięstwo, o którym mówi Jan. Gdzie jest jego źródło/kto jest jego źródłem? 

 

Tak jak wspomnieliśmy na początku, Zbór w Smyrnie należał to nielicznych, pod adresem, którego nie zostało ze strony Jezusa skierowane napomnienie. Wydaje się, że właśnie cierpienia, próby i doświadczenia miały na to wpływ. To pośród doświadczeń i cierpień kształtuje się nasza postawa, nasza wierność i wytrwałość. Dlatego nie uciekajmy od sytuacji, gdzie musimy być poddani próbie, doświadczeniu czy cierpieniu, do których Bóg dopuszcza. Ich celem jest zbliżenie nas do Boga, wzmocnienie naszej wiary i uczynienie z nas zwycięzców.

 

Studium ks. Objawienia Jana

Rozdział 2:1-7

Listy do Zborów Azji Mniejszej

Każdy z tych listów zapisanych w drugim i trzecim rozdzielne zawierają pewne podobieństwa. Może nawet w swojej istocie kluczowe. Np.każdy z nich zawiera stwierdzenie „znam Twoje uczynki”,  każdy z nich zawiera obietnicę: Temu, który zwycięży.  Każdy ma podobne zakończenie: kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Zgromadzeniu/Kościołowi. Każdy początek listu ma w swojej charakterystyce, opisie Chrystusa odniesienie do określeń jakie opadają w pierwszym rozdziale opisujące Jego osobę Obj.1:12-16. Każdy list zawiera w sobie jakieś ostrzeżenie lub obietnice. 

Porządek listów ma charakter w pewnym sensie hierarchiczno-eklezjalny, czyli układa się w porządku prawdopodobnego znaczenia i wielkości Kościołów, ma również charakter geograficzny. Dlatego min. Efez jest pierwszym Kościołem na liście. Jednym z najbardziej znaczących zarówno miast jak i miejsc obecności Kościoła. Potem odnajdujemy kościoły na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej obecnie Turcji, dalej wewnątrz tego regionu.

Listy są adresowane zarówno do Aniołów zborów - czyli liderów, starszych, biskupów, jak i za ich pośrednictwem do całej wspólnoty wierzących w danym mieście.

 

Obj. Jana 2:1-7

Efez

Metropolia czasów starożytnych. Głosy miejsce kulty bogini Diany czyli Artemidy z jej sławną świątynią należącej do siedmiu cudów świata. Przez 3 lata służył tam Paweł. Tam również ordynował Tymoteusz jako starszego zboru. Poźniej, pod koniec swojego życia, właśnie tam przebywał Jan, również jako starszy/biskup tej wspólnoty. 

List rozpoczyna się przedstawienie - KTO mówi, KIM On jest. Tytuł Chrystusa tutaj występujący, to - Ten, którzy w swojej prawicy trzyma siedem gwiazd, przechadza się pośród siedmiu świeczników.

Pytania: 

Co oznacza, lub czym wg. Ciebie jest „przechadzanie się” Chrystusa pośród Kościołów?

Co jest znane dla Chrystusa? W jakim wymiarze?

Ze wzg. Na ówczesną sytuacją, jakie znaczenie wg. Ciebie miały te czyny/postawa?

Jakiej „próbie” mogli być poddani ci, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są. 1Kor.14:29; 1Tes.5:21; 1Jn.4:1)

Z czym jest powiązana Wytrwałość w w.3 i jakie to ma znaczenie? Czy widzisz takie znaczenie wytrwałości w swoim życiu?

Na czym polegał główny problem kościoła w Efezie? Czy to jest również problem, który pojawia się dzisiaj wśród chrześcijan? 

Czym jest „pierwsza miłość”? Opisz ją kilkoma zdaniami.

Jak wg. Słów Jezusa wygląda droga nawrócenia w.5? Jakie są jej elementy - wypisz!

Wg. w.7 głos Jezusa jest czyim głosem? Do kogo? Czyj głos dzisiaj słyszą i słuchają Jego dzieci?

O jakim Zwycięstwie mówi Jezus? 1Jn.2:14; 1Jn.5:4-5; 

Co daje Drzewo Życia?Jaki jest jego owoc?

-Wypisz jakie ostrzeżenia występują w tym liście i z czym są związane.

-Wypisz jakie obietnice występują w tym liście i z czym są związane.

 

Rozdział 1, w. 9-20

W. 9 Jak Jan opisuje siebie, jak widzi siebie i przedstawia siebie w tym Objawieniu? Jakie cechy z życia Jana mogą być nam bliskie? Znajdź na mapie wyspę Patmos. Przeczytaj w dostępnych źródłach opisy tej wyspy. Kto tam mieszkał, czym się zajmowali ludzie, jakim celom służyła ta wyspa.

W.10 Który to był Dzień Pański w dniach tygodnia? Dlaczego to był Dzień Pański? Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie przychodził do swoich (uczniów, apostołów) w pierwszy dzień po Szabacie - Mk 16, 1 i dalej; Łk 24, 1 i dalej; J 20, 11 i dalej; Łk.24,13 i dalej; Jn.20, 19 i dalej. Dz.Ap.20:7
W.10b-11a W jakiej formie Objawienie dotarło do Jana?
W.11 Co Jan miał zrobić z tym Objawieniem?
W.11 Znajdź na mapie starożytnej lub umieszczonej na końcu Biblii (jeśli taką masz) miasta wymienione w tym wierszu. Sprawdź, czy któreś z nich istnieją do dzisiaj?
W.12-16 Przeczytaj dokładnie opis „kogoś podobnego do Syna Człowieczego” i zastanów się co on - ten opis - obrazuje? Na kogo wskazuje. Kto może wyglądać jak ta postać? Jakie symbole zawiera ten obraz? Czy gdzieś w Biblii pojawiają się podobne obrazy tej lub innej postaci?
W. 12-13, 16 Co mogą symbolizować świeczniki i gwiazdy?
W.17 Kiedy Jan chodził z Jezusem, nigdzie nie czytamy aby przed nim padał. Nawet w szczególnych chwilach. Jak myślisz dlaczego tutaj Jan pada przed Jezusem? Z jakiego powodu? Do którego wiersza odnosi się tutaj stwierdzenie - Ja jestem Pierwszy i Ostatni? Co to oznacza?
W.18  Wg. Tego wiersza Kim jest Jezus? Czego jest Panem? Jakie to ma znaczenie dla nas?
    10.W. 20 Jakie jest wyjaśnienie tego czym są świeczniki, a czym gwiazdy? 

Spotkanie Jana z Jezusem jest całkowicie odmienne od tego, kiedy Jezus przebywał ze swoimi uczniami. Zapewne zauważyliśmy tę różnicę i powód. To wskazuje na fakt, że Jezus w Apokalipsie lub w Nowej Rzeczywistości będzie pełnił inną funkcję/rolę niż tę za życia na ziemi. Jaka to będzie rola/funkcja. Jak będzie wyglądała nasza relacja z Nim, kiedy się tam znajdziemy? Co nowego nauczyłem się/poznałem dzisiaj, z tego fragmentu o Jezusie? Jak może pomóc mi ten fakt, ta wiedza w pogłębieniu mojej relacji z Jezusem?